هفته 12 بارداری کودک شما چگونه تغییر می کند؟ اندازه کودک شما به حدود 5 سانتی متر یعنی تقریبا اندازه یک لیموترش رسیده است و حدود 15 گرم ادامه مطلب