این طراحی داخلی یکی  از بهترین فروشگاه های  مد در جهان است . برجسته ترین چیزی که در این فروشگاه مد وجود دارد، رنگ قرمز است ، معمار ادامه مطلب