موهارو دم اسبی بسته و یک لایه از مورو با گیره دورکش میبندیم . مو رو دوقسمت کرده و یک قسمت رو حلقه کرده و قسمت دیگر رو ادامه مطلب