حدود10 درصد از زوجین که در سنین باروری هستند در آمریکا دچار مشکل نازایی هستند، حدود30 در صد مشکلات به زنان و30در صد به مردان ومابقی یا علل ادامه مطلب